Pravidla soutěže o testovací balíček SÉRÉLYS®

 1. Pořadatel a organizátor

1.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Exeltis Czech, s.r.o. se sídlem Želetavská 1449/9, Praha 4 PSČ: 140 00, Česká republika, IČO: 24812340 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 176545 (dále jen „organizátor“), která tímto určuje pravidla a podmínky této soutěže (dále jen „pravidla“), která jsou v úplném znění k dispozici také na webu www.serelys.cz/pravidla-souteze

 1. Místo a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž je pořádána na území České republiky prostřednictvím webové stránky soutěže www.serelys.cz/vyzkouset-zdarma (dále jen „místo konání soutěže“ nebo „soutěžní web“)

2.2. Soutěž trvá od 1. 2. 2019 0:00:00 do 31. 12. 2019 23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“).

 1. Název soutěže

3.1. „Vyhrajte 3 měsíční testovací program Sérélys®“ (dále jen „soutěž“).

 1. Kdo se může zúčastnit soutěže

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která po celou dobu trvání soutěže splňuje následující obecné podmínky účastni v soutěži:

 • je starší 18 let,
 • není omezena na svéprávnosti, a
 • má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“).

4.2. Ze soutěže budou, dle výlučného uvážení organizátora, vyloučeni (případně jim nebudou poskytnuty výhry) účastníci, kteří:

 • nesplní kteroukoli z podmínek soutěže uvedenou v těchto pravidlech;
 • budou v souvislosti se soutěží jednat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se soutěží dopustí podvodného jednání;
 • uvedou v souvislosti se svou účastí v soutěži nepravdivé nebo neúplné osobní údaje dle čl. 6.1 těchto pravidel;
 • jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům orgánů organizátora nebo za osoby s organizátorem jinak personálně nebo majetkově propojené. ​

​4.3. Účastník, který splní podmínky účasti v soutěži dle čl. 4 těchto pravidel, může vyhrát jednu z cen (dle čl. 5 těchto pravidel) vyplněním dotazníku na webové stránce www.serelys.cz/vyzkouset-zdarma (dále jen „soutěžní registrace“) postupem uvedeným v čl. 6 těchto pravidel. Účastník se může zúčastnit soutěže jen jednou měsíčně, ale vyhrát hlavní cenu může jen jednou za celou dobu trvání soutěže. Pro každou novou účast je nutno učinit novou soutěžní registraci.

 1. Ceny

5.1. Hlavní cena: Každý účastník soutěže, který splní podmínky účasti v soutěži dle čl. 4 pravidel a postupem dle čl. 6 těchto pravidel vyplní dotazníkový formulář, může v daném měsíci na základě náhodného losování vyhrát jednu ze 3 cen – tříměsíční testovací balíček Sérélys® (3 balení produktu Sérélys® 60 tbl.). Každý měsíc jsou tedy rozděleny tři hlavní ceny.

5.2. Do soutěže je vložen neomezený počet slevových kupónů a celkem 33 hlavních cen, resp. 33 balení produktu Sérélys® 60 tbl.

5.3. Soutěžící může vyhrát nejvýše jeden slevový kupón nebo nejvýše jednu hlavní cenu.

Soutěž bude vyhodnocována vždy za každý měsíc jejího trvání zvlášť, a to vždy do 10-ti dní od ukončení daného měsíce, za který má vyhodnocení.

 1. Průběh soutěže

6.1. Pro účast v soutěži účastník vyplní dotazníkový formulář (soutěžní registraci):

Povinné údaje:

 • Jméno, příjmení,
 • Adresa pro zaslání testovacího balíčku,
 • Kontaktní telefon,
 • E-mail.

Před odesláním řádně vyplněného formuláře účastník potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly soutěže zatrhnutím příslušné kolonky ve formuláři.

6.2. Každý vyplněný dotazníkový formulář může být postupem dle čl. 6.1 pravidel odeslán pouze v době trvání soutěže, a to pouze jednou měsíčně. Každý účastník se může do soutěže zapojit pouze jednou měsíčně, tedy jedenáctkrát po dobu trvání soutěže. Vyhrát testovací balíček Sérélys® účastník může jen jednou za celou dobu trvání soutěže, a to dle postupu čl. 6.1 těchto pravidel. Pokud soutěžící učiní v rámci jednoho měsíce více soutěžních registrací, budou ostatní smazána a započte se toliko první.

6.3. Každý účastník soutěže bude po odeslání řádně vyplněného formuláře dle čl. 6.1 těchto pravidel vyrozuměn, zda v soutěži ne/vyhrál výhru, a to prostřednictvím emailu a v případě hlavní výhry zároveň telefonicky vždy do 10 pracovních dní po skončení kalendářního měsíce, kdy bude probíhat náhodné losování výherců. Organizátor do třiceti (30) pracovních dnů od odeslání výherního emailu odešle výhru na adresu uvedenou výhercem.

6.4. Výherci tříměsíčního testovacího balíčku Sérélys® budou zpětně kontaktování emailem po uplynutí 30, 60 a 90 dní od zaslání balíčku a budou vyzváni, aby organizátorovi sdělili své zkušenosti s užíváním doplňku stravy Sérélys®. Emailem jim bude zaslán dotazník, kde budou požádáni o sdělení zpětné vazby formou reakce na čtyři otázky, přičemž reakce není povinná.

6.5. Slevový kupón na nákup produktu Sérélys® na internetové lékárně www.pilulka.cz bude každému účastníkovi zaslán prostřednictvím emailu nejpozději do 15 dní po skončení kalendářního měsíce, za který je činěno vyhodnocení soutěže.

6.6. Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry způsobené problémy na straně příjemce (např. neplatná/nepřesná adresa apod.).

6.7. V případě, že:

 • bude účastník organizátorem vyloučen ze soutěže (bez ohledu na důvod vyloučení) nebo výherce nepřevezme řádně zaslanou výhru, se výhra vrací zpět do dispozice organizátora,
 • ztrácí účastník/výherce nárok na výhru a tato výhra propadne ve prospěch organizátora soutěže; tím není dotčeno ustanovení čl. 6.6 a 8.1 pravidel. Veškeré výhry, které nebudou předány výhercům nejpozději do šedesáti (60) dnů od skončení doby trvání soutěže, propadají organizátorovi.

6.8. Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou (či jakkoli obdobně) je zcela vyloučeno.

6.9. V případě jakýchkoli pochybností stran vzniku nároku na výhru rozhoduje o vzniku tohoto nároku s konečnou platností organizátor.

6.10. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

 1. Osobní údaje

7.1. Zapojením se do soutěže souhlasí účastník s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

– Správcem je organizátor;

– Účelem je realizace marketingové akce k propagaci Správce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizace a vyhodnocení soutěže, kontrola a předání výher, zasílání vybraných obchodních sdělení elektronickými prostředky, interní vyhodnocení akce a zasláním e-mailů výhercům týkajícím se zpětné vazby k výhře dle těchto pravidel (viz čl. 6.4.);

– Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena; pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis;

– Doba zpracování je doba: od okamžiku zahájení soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánem dozoru, a to pouze po dobu tří let na základě oprávněného zájmu organizátora; pokud to ukládají daňové předpisy, budou některé údaje výherců uloženy 10 let;

– Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel vč. údaje o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let a údaj o zpětné vazbě;

– Příjemci: k osobním údajům budou mít přístup pouze zpracovatelé v podobě osob zajišťujících poštovní služby a služby reklamní agentury;

– Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu otestujte@serelys.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce na jeho adrese nebo na e-mailu info.czech@exeltis.com. Na tomto e-mailu může soutěžící podat ke správci námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.

7.2. Organizátor tímto účastníky informuje, že mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů účastníků dle tohoto čl. 7 podmínek práva zaručená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, v platném znění (dále jen „nařízení“) jakož i veškerá práva garantovaná jim dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména že mají právo na přístup ke svým osobním údajům a právo vznášet námitky proti jejich zpracování na základě oprávněného zájmu. Účastníci mohou dále v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů požadovat od organizátora vysvětlení či požadovat zjednání nápravy případného nesprávného zpracování, mohou požadovat provedení opravy, doplnění, aktualizace a výmazu svých osobních údajů či případné omezení zpracování.

7.3. Osobní údaje jsou od účastníků získávány na základě vyplnění elektronického formuláře a jsou ukládány a dále zpracovávány v digitální formě. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, organizátora neprodleně zabezpečí předání požadovaných informací účastníkovi, přičemž tyto informace budou poskytnuty bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou, nepřiměřenou či opakovanou.

7.4. Každý účastník, který zjistí nebo se domnívá, že správce (organizátor) provádí správu jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich využití, může požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takový vzniklý stav. Pokud se účastník domnívá, že dochází k porušování povinností při zpracování osobních údajů, může se obrátit se stížnosti také na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.5. Osobní údaje účastníka nebudou poskytovány třetím osobám, ledaže se jedná o zpracovatele (na základě smluvního vztahu s organizátorem) a/nebo ukládají-li to organizátorovi obecně závazné právní předpisy či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci.

7.6. Organizátor dále prohlašuje, že:

 • při zpracování a správě osobních údajů účastníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, které bude mít právní účinky pro subjekt nebo se ho bude jiným obdobným způsobem významně dotýkat,
 • organizátor nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení,
 • organizátor nemá v úmyslu předat osobní údaje účastníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám (s výše uvedenými výjimkami).
 1. Další ustanovení​

8.1. Výhru v soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Zároveň organizátor neodpovídá za případnou újmu a škody vzniklé nesprávným užitím výhry, výhru není možné reklamovat (uplatňovat práva z vadného plnění). Veškeré spory, které vyplývají z této soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně organizátor dle svého volného uvážení.

8.2. Organizátor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv a/nebo dat.

8.3. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky soutěže nebo nahradit nepeněžitou výhru v soutěži za jiné věcné ceny v obdobné hodnotě. Takové rozhodnutí organizátora je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách soutěže.

8.4. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení. Organizátor může zveřejnit zjednodušené informace o soutěži nebo jejích pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových zjednodušených informací o soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto pravidel, mají tato pravidla vždy přednost.

 

V Praze dne 5. 2. 2019

Exeltis Czech s.r.o.