Ochrana osobních údajů

Právní informace

Provozovatelem webových stránek www.exeltis.com, resp. jejich českého znění (dále jen „stránka“) je společnost Exeltis Czech s.r.o., IČ: 248 12 340, sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1449/9, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176545 (dále jen „EXELTIS“). Společnost EXELTIS provozuje tuto stránku pouze pro účely obecného informování a komunikace. Přístup, prohlížení a použití stránky podléhají následujícím podmínkám (dále jen „Podmínky“) a všem účinným právním předpisům.

Podmínky

Musíte předpokládat, že vše uvedené na této stránce jsou informace ve vlastnictví společnosti EXELTIS, a že jsou chráněné autorskými či jinými právy. Také musíte předpokládat, že nesmíte používat nebo odkazovat na jakékoliv informace nebo materiál na stránce bez písemného povolení společnosti EXELTIS kromě toho, jak je výslovně stanoveno v těchto podmínkách nebo v textu této stránky.

Můžete stránku prohlížet bez omezení, ale váš přístup, stahování a/nebo používání jakýchkoliv informací z této stránky včetně, nikoliv však výlučně, jakéhokoliv textu, obrázků, audia a videa je omezeno na vaše vlastní nekomerční použití.

Nic na této stránce nebude považováno za to, že vytváří důsledek nebo jiné pro udělení jakékoliv licence nebo práva na využití jakéhokoliv práva na intelektuální vlastnictví společnosti EXELTIS, a/nebo jakýchkoliv informací nebo materiálů zde uvedených, proto nesmíte distribuovat, měnit, přenášet, znovu používat, přeposílat nebo používat informace zde obsažené pro jakýkoliv účel, pokud to není výslovně uvedeno v těchto podmínkách nebo v textu na této stránce, bez písemného dovolení společnosti EXELTIS.

Společnost EXELTIS udržuje stránku pouze pro účely obecného informování a komunikace za použití rozumného úsilí na zahrnutí přesných a aktuálních informací, ale společnost EXELTIS nečiní záruky nebo zjištění vzhledem k přesnosti informací a materiálů na stránce.

Zde obsažené informace o produktu nejsou určeny k tomu, aby poskytly kompletní lékařské informace. Společnost EXELTIS nebude zodpovědná za jakékoliv kroky podniknuté na základě informací uvedených na stránce a vy souhlasíte, že přístup a použití stránky, informace a materiály zde obsažené, jsou na vaše vlastní riziko. Společnost EXELTIS nepřebírá závazky nebo odpovědnost za jakékoliv chyby nebo opomenutí v obsahu stránky.

Vy a váš lékař nebo poskytovatel zdravotní péče musíte pečlivě vyhodnotit informace na stránce. Společnost EXELTIS neposkytuje osobní lékařskou diagnózu nebo poradenství při léčbě. Vždy musíte získat kompletní lékařské informace o vašich produktech projednáním vhodného použití jakéhokoliv produktu přímo s vaším lékařem nebo poskytovatelem zdravotní péče.

Společnost EXELTIS ani nezaručuje ani neprezentuje, že vaše použití jakýchkoliv informací nebo materiálů zobrazených na stránce neporuší práva třetích stran. Tato stránka může obsahovat informace o produktech na celém světě, ale ne všechny z nich jsou k dispozici v každé zemi. Odkaz na produkt na této stránce nenaznačuje, že takový produkt je nebo bude k dispozici ve vaší zemi. Nic na této stránce nesmíte chápat jako propagaci nebo reklamu na jakýkoliv produkt nebo na použití jakéhokoliv produktu, pokud není dostupný nebo schválený ve vaší zemi.

Vaše použití stránky a/nebo její prohlížení je na vaše vlastní riziko. Společnost EXELTIS není odpovědná za jakékoliv škody (přímé, podružné, následné, nepřímé, represivní nebo jiné) vznikající vaším přístupem na stránku nebo použitím stránky nebo jejího obsahu. Vše na stránce je vám poskytováno bez záruky jakéhokoliv druhu, vyjádřené nebo naznačené, včetně nikoliv však výlučně naznačených záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení.

Jedinou výjimkou jsou dále uvedené zásady ochrany osobních údajů, s jakýmikoliv informacemi nebo materiálem, který zašlete na stránku, je a bude zacházeno jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Cokoliv přenesete nebo zašlete, může být společností EXELTIS použito pro jakýkoliv účel. Kromě toho může společnost EXELTIS volně používat jakékoliv nápady, koncepce, know-how nebo techniky uvedené v jakýchkoliv informacích nebo materiálu, který jste zaslali na stránku, pro jakýkoliv účel.

Odkazy na stránky třetích stran jsou poskytovány pro váš zájem nebo pohodlí. Buďte si vědomi, že podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů stránek třetích stran mohou být odlišné od těch na této stránce. Společnost EXELTIS není odpovědná za obsah jakýchkoliv stránek, na které jsou odkazy na této stránce. Odkazování na jakékoliv jiné stránky je na vaše vlastní riziko.

Společnost EXELTIS také nepřebírá odpovědnost a nebude ručit za jakékoli viry, které mohou nakazit vaše počítačové vybavení, nebo škody na jiném majetku z důvodu vašeho přístupu na stránku nebo jejího prohlížení nebo stahování jakýchkoliv materiálů, dat, textu, obrázků, videa nebo audia za stránky.

Společnost EXELTIS může kdykoliv upravit tyto podmínky aktualizací tohoto příspěvku. Jste vázáni jakýmikoliv takovými úpravami, a proto musíte pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste zkontrolovali aktuální podmínky, kterými jste vázáni.

 

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vás společnost EXELTIS informuje, že vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pokud nám udělíte souhlas nebo z důvodů uvedených v tomto dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ (dále jen „zásady“).

Správce

Správcem osobních údajů je EXELTIS, tedy společnost Exeltis Czech s.r.o., IČ: 248 12 340, sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1449/9, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176545.

Účel

A. Kontaktní formulář

V případě, že bude zaslán prostřednictvím kontaktního formuláře jakýkoliv dotaz, žádost či jiný požadavek, budou Vaše osobní údaje užity za účelem reakce na Váš dotaz, případně za účelem splnění Vaší žádosti. Právním titulem je Vaše žádost/dotaz/požadavek.

B. FARMAKOVIGILANCE

V případě, že bude zasláno prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jinou cestou oznámení o nežádoucím účinku, budou Vaše osobní údaje zpracovány za účelem nahlášení těchto informací příslušným orgánům a splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 378/2007, o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o léčivech“). Právním titulem je zákon o léčivech.

C. Ostatní účely

V případě, že bude udělen informovaný a dobrovolný souhlas, budou Vaše osobní údaje zpracovány výhradně za účelem stanoveným Vašim souhlasem. Právním titulem je souhlas.

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány z důvodu povinností uložených v právním předpise. Právním titulem je příslušný právní předpis.

Rozsah

A. Kontaktní formulář

Pro tento účel jsou osobní údaje uchovány v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a znění zprávy.

B. FARMAKOVIGILANCE

Pro tento účel jsou uchovány hlášení nežádoucích účinků, podezření na nežádoucí účinky, údaje o nežádoucích účincích, zaznamenané nežádoucí účinky a veškeré údaje, které nám v daném případě sdělíte a které se týkají bezpečnosti léčiva, léčivého přípravku či nežádoucího účinku.

C. Ostatní účely

V případě, že bude udělen informovaný a dobrovolný souhlas, budou Vaše osobní údaje zpracovány v rozsahu dle uděleného souhlasu.

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány z důvodu povinností uložených v právním předpise v rozsahu daném tímto právním předpisem.

Doba zpracování

A. Kontaktní formulář

Pro tento účel budou osobní údaje uchovány pouze po dobu vyřízení dotazu/žádosti/požadavku a nejdéle 14 dní poté z důvodu případné navazující komunikace.

B. FARMAKOVIGILANCE

Pro tento účel budou osobní údaje uchovány po dobu uloženou zákonem o léčivech, tedy po dobu deset let.

C. Ostatní účely

V případě, že bude udělen informovaný a dobrovolný souhlas, budou Vaše osobní údaje zpracovány výhradně po dobu dle uděleného souhlasu.

Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu povinností uložených v právním předpise budou uchovány po dobu uloženou v daném právním předpise.

Odvolání souhlasu

Pokud je právním titulem ke zpracování souhlas, tento může být kdykoliv bezplatně odvolán.

Odvolání souhlasu je možno učinit písemně na adrese sídla EXELTIS nebo e-mailem na info.czech@exeltis.com.

Příjemci a zpracovatelé

Pro zpracování osobních údajů mohou být využiti dodavatelé, kteří budou mít v nezbytném rozsahu pro splnění svého úkolu k osobním údajům přístup.

EXELTIS využívá pouze zpracovatele v podobě osob provádějících účetnictví, audit, právní služby, osoby zabývající se personalistikou a vzděláváním, osoby poskytující IT služby, osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem interních a podnikových systémů, webových a mobilních aplikací a poskytujících software pro online komunikaci.

Žádosti, námitky, stížnosti, orgán dozoru

Žádosti, námitky či Vaše uplatnění práv a stížnosti můžete uplatnit na info.czech@exeltis.com.

Jste oprávněni podat stížnost k orgánu dozoru. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.

Poučení o právech dle zákona o ochraně osobních údajů účinného do 24. 5. 2018

Každý subjekt bere na vědomí, že má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů správci práva uvedená v ustanoveních §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a je si vědom skutečnosti, že poskytnutí osobních údajů správcům je pro dané účely nezbytné. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem personalizovaných nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací správců a třetích osob je naopak dobrovolný a může být kdykoliv písemně na adresách správců odvolán. Subjekt má možnost zdarma odmítnout zasílání nabídek, které jsou dle zákona obchodním sdělením, a to nejpozději při zasílání každé jednotlivé zprávy. Subjekt údajů má dále právo požádat správce či zpracovatele o informaci o zpracování jeho osobních údajů, tj. má právo tzv. přístupu k údajům, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv ze strany správců se může subjekt obrátit na správce nebo na dozorový orgán.

Poučení o právech dle obecného nařízení k ochraně osobních údajů

Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

Váš správce přijme vhodná opatření, aby každému subjektu poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce Vám informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že Vaše identita je prokázána jinými způsoby, máte také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správce neodmítne vyhovět Vaší žádosti při výkonu Vašich práv (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Máte právo na to, aby Vám správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce Vás o jakémkoliv takovém prodloužení bude informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže jste žádost podali v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožadujete o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje Vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informujeme Vás, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

Informace, které Vám mají být poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesete námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného Zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud jste omezení zpracování dosáhli, budete správcem předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě podle a
b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

 

Zásady Cookies

Co jsou cookies?

Cookie je malé množství dat odeslané z webové stránky a uložené ve webovém prohlížeči uživatele, když uživatel prohlíží tuto webovou stránku, což umožňuje zjistit předchozí aktivitu (Wikipedie).

Účelem využití cookies jsou následující účely:

Marketing, zobrazování relevantní reklamy,
Statistické účely,

Více o cookies:

Technický dokument vysvětlující cookies.
http://www.aboutcookies.org

Blokování a mazání cookies

Webové prohlížeče mohou být konfigurovány různými způsoby tak, aby se vypořádaly s cookies, umožňují uživatelům zamítnout je nebo je smazat po ukončení prohlížení. Vyhledejte soubory nápovědy vašeho prohlížeče a získejte další informace o tom, jak změnit nastavení, nebo se obraťte na vývojáře.

V každém případě zde naleznete pokyny pro nejoblíbenější stolní a mobilní prohlížeče.

Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer a Safari.

IOS, Android, Blackberry a Windows Phone.

Nezapomeňte, že zakázání nebo blokování cookies z této webové stránky může mít za následek ztrátu funkcí nebo nedostupnost některých služeb.

Veškeré informace o cookies se rovněž dozvíte na http://www.youronlinechoices.com/cz/, kde můžete rovněž v sekci „Vaše volby“ vypnout vybrané cookies.

Cookies používaná společností Exeltis

Naše webová cookies jsou spojena pouze s anonymním uživatelem a vaším počítačem. Tato cookies nikdy nebudou použita k poskytování nebo shromažďování osobních údajů.

Google Analytics cookies (__utma, __utmb, __utmc, __utmz)

Tato čtyři cookies jsou používána službou Google Analytics pro shromažďování různých informací o navigaci uživatele na naší stránce. Například poloha návštěvníka, podrobnosti návštěvy (čas, zobrazení stránky atd.). Kromě blokování těchto cookies v prohlížeči mohou uživatelé také použít tento doplněk Google pro zablokování Google Analytics během prohlížení.

Technická cookies webové platformy (cookie-agreed-es, has_js)

Tato cookies používá stránka, takže ji lze navštívit.

Dodatečné poznámky

Ani tato webová stránka ani její právní zástupci nejsou odpovědní za obsah nebo přesnost zásad ochrany osobních údajů třetích stran, které mohou být uvedeny v této politice cookies.

Webové prohlížeče jsou nástroje odpovědné za ukládání cookies a z této stránky musíte uplatnit svoje práva na jejich odstranění nebo deaktivaci. Ani tato webové stránka ani její právní zástupci nemohou zaručit správné nebo nesprávné zacházení s cookies výše uvedenými prohlížeči.

V některých případech je nutné nainstalovat cookies tak, aby si prohlížeč zapamatoval vaše rozhodnutí nepřijmout je.

Pro cookies od služby Google Analytics ukládá společnost cookies na servery ve Spojených státech a souhlasí, že je nebude sdílet s třetími stranami kromě případu, kde je to nutné pro fungování systému, nebo když je to vyžadováno zákonem za tímto účelem. Podle společnosti Google neukládá vaši IP adresu. Google Inc. je společnost zapojená do Dohody o bezpečném přístavu, která zaručuje, že s veškerými přenesenými daty bude zacházeno s úrovní ochrany podle evropských směrnic. Podrobné informace o této záležitosti naleznete na tomto odkazu. Informace o použití cookies společností Google viz tento odkaz.

V případě jakýchkoliv pochybností nebo otázek o této politice cookies se na nás obraťte prostřednictvím části kontakt.